HomeKareinaru Recipe

Kareinaru Recipe

Toshiki Masuda and Chiaki Kobayashi team up for cooking variety DVD

Popular seiyuu Toshiki Masuda and Chiaki Kobayashi team up for a variety DVD featuring a serious cooking challenge in "Kareinaru Recipe!".
Support THTFHQspot_img